سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایهسهامداران محترم
جهت مشاهده مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت بیمه "ما" بر روی لینک زیر کلیک فرمایید. 
https://www.codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=NeYdyBhmsdrC6nJ4tb1lfg%3d%3d