سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

افزایش سرمایه شرکت بیمه "ما" در مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 1396/07/24از مبلغ 1000 میلیارد ریال به مبلغ 1500 میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت.افزایش سرمایه شرکت بیمه "ما" در مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 1396/07/24 از مبلغ 1000 میلیارد ریال به مبلغ 1500 میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت.