سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامداران محترم می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور، سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 را با کارت ملی و کد سهامداری خود دریافت کنند.سهامداران محترم می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور، سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 را با کارت ملی و کد سهامداری خود دریافت کنند.