سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامداران محترم می توانند کد سهامداری خود را جهت دریافت سود سهام 94 را از پورتال سهامداران قسمت سایر اطلاعات دریافت کنند.سهامداران محترم می توانند کد سهامداری خود را جهت دریافت سود سهام 94 را از پورتال سهامداران قسمت سایر اطلاعات دریافت کنند.