سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه "ما" با حضور بیش از 80 درصد سهامداران در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/02/19 در محل شرکت برگزار گردید و سود تقسیمی به ازای هر سهم 262 ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت که این میزان معادل 86 درصد سود هر سهم بوده است.مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه "ما" با حضور بیش از 80 درصد سهامداران در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/02/19 در محل شرکت برگزار گردید و سود تقسیمی به ازای هر سهم 262 ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت که این میزان معادل 86 درصد سود هر سهم بوده است.